How Can We Help?
Categories

Kết nối domain đã có sẵn với store channel của BurgerShop

Nếu bạn đã có sẵn domain thuộc quyền quản lý của mình, bạn lựa chọn connect domain đó với BurgerShop.

Điều kiện: Domain đã được quản lý trên Cloudflare.

Note: Nếu bạn domain của bạn chưa được quản Couldfare và trỏ IP về BurgerShop, hãy tham khảo hướng dẫn: Quản lý domain bên thứ 3 trên Coulfare

Seller thực hiện kết nối domain với BurgerShop theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Click Setting =>Domain =>Connect existing domain

Bước 2: Nhập domain mà bạn cần kết nối trên popup “Connect existing domain” và nhấp vào button “Add”

Bước 3: Verify connection

eller bấm Verify connection => hệ thống kiểm tra namedomain.headcheck.html

TH1: Check thành công tạo file.config domain => Connect thành công domain với BurgerShop

TH2: Check fail => Hiển thị thông báo lỗi, seller thực hiện lại bước kết nối domain => chọn Verify again => gọi lại API connect domain

Trong quá trình connect domain, nếu bạn gặp khó khăn có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của BurgerShop để được giúp đỡ.