How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo one page trên BurgerShop

Bước 1: Tạo sản phẩm hiển thị trên trang onepage.

Lưu ý rằng one page là website chỉ có 1 trang duy nhất mà không có bất kỳ trang điều hướng

Bước 2: Tạo menu trống trên mục navigation của store

Seller click vào mục Navigation trên store channel => click Add item.

Bước 3: Gắn menu trống trên header theme

Để gán menu trống trên header theme, click vào mục Theme trên store channel => Chọn Custom theme => Chọn Header bar

Bước 4: Chọn section Featured Product

Kết quả hiển thị:

Link demo one page: https://danelgalego.shop/

preloader