How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn connect và tạo flow Klaviyo trên BurgerShop

Klaviyo là một email marketing giúp gửi mail cho buyer để thông báo về trạng thái Order.

Note: Klaviyo không áp dụng được với domain Burger Prints

I. Tạo tài khoản Klaviyo

Trước hêt, seller cần tạo tài khoản tại link: https://www.klaviyo.com/

Sau khi đã tạo tài khoản thành công, seller lấy Public API keys để connnect vào tài khoản seller trên BurgerShop

Sau khi đã lấy được Public API Keys, seller copy và connect với app Klaviyo trên https://dash.burgershop.io/

II. Tạo metric bằng postman

Api : https://a.klaviyo.com/api/track

Method : Post

Body :       Raw – Json

 

{

  “token”: “XREb2L”,

  “event”: “Abandoned cart”,

  “customer_properties”: {

    “$email”: “[email protected]

  },

  “properties”: {

    “item_name”: “Boots”,

    “$value”: 100

  }

}

Note:

 • Tên event phải đúng là Add to cart và Order placed, Abandoned cart thì mới map với BurgerShop

  III. Tạo flows trên klaviyo

Note:

 • Chọn và custom mail theo flows để mail trả về theo trạng thái order
 • Flows có type là Abandoned Cart sẽ gửi mail chứa những item có trong cart và chưa được thanh toán
 • Flows có type là Order Placed sẽ gửi mail thông báo về những order đã được thanh toán

Lúc này anh/chị chỉnh sửa thông tin tiêu đề mail

IV. Custome mail trả về

Lúc này seller cần chọn template cho flows tương ứng, khi mail trả về buyer sẽ có template như trên klaviyo

 • Chọn template mail trả về buyer và custom

Lúc này seller chọn preview để view trước mail trả về. Mail trả về cần có các thông tin sau:

Hello : {{ last_name|default:” }}

<<BG sent you a mail for your created order>>

Order id : {{ event.order.id }}

Items: 

Product:

{% for item in event.order.items %}

ID: {{ item.product.id }}

Title: {{ item.product.title }}

Link: {{ item.product.link }}

Desc: {{ item.product.desc }}

Variant_name: {{ item.product.variant_name }}

Size_name: {{ item.product.size_name }}

Color_name: {{ item.product.color_name }}

Image_link: {{ item.product.image_link }}

Price: {{ item.product.price }}

Currency: {{ item.product.currency }}

Quanlity: {{ item.product.quantity }}

{% endfor %}

Note: 

 • Không bắt buộc mail trả về phải chứa đầy đủ các trường thông tin, seller có thể tùy chỉnh mail trả về thông tin bằng việc thêm/bớt các trường trên.

Lúc này, hãy đổi status là Live và chọn button “Done”

Tạo Order/ Add to cart sau 1h sẽ có mail trả về

V. Đẩy campaign lên Catalog của Klaviyo

 • Tạo product feed trên trang quản lý của seller

Ở bước này seller vào mục Product => Product Feed tạo product feed trên BurgerShop.

Sau khi product feed được approved, xuất ra link XML —> Cop link XML và paste lên Klaviyo

Tiếp theo ở Klaviyo, seller điền tên và copy link vào source

Note:

 • Sau khi tạo Feed thành công, màn catalog hiển thị các camp có trong Feed
 • Các camp Public hay Private có trong feed đều được hiển thị trên Klaviyo
 • Để update các camp mới trên Klaviyo cần edit Feed và mất 1 khoảng thời gian để Klaviyo cập nhật trên Catalog
 • Mail trả về chứa đầy đủ thông tin của order theo mục đích của seller 
 • Một tài khoản Klaviyo có thể connect được với nhiều domain
 • Domain chưa connect Klaviyo có thể tạo Feed và đẩy camp lên Catalog của Klaviyo
preloader