How Can We Help?
Categories

Buy new domain

Để có thể bán hàng trên nền tảng của BurgerShop, seller cần có ít nhất một domain. Domain này có thể được mua mới trên hệ thống của BuregrShop, hoặc connect domain sẵn có của bạn vào hệ thống.

Seller thực hiện mua mới một domain trên hệ thống của BurgerShop theo hướng dẫn sau:

B1: Chọn tab Setting => chọn Domain => chọn Buy now domain

B2: Nhập tên domain muốn mua => hệ thống sẽ check domain trả về thông tin, nếu domain không tồn tại trước đó, seller có thểc mua domain => chọn Purchase để mua domain

Seller có thể thanh toán domain bằng số dư Topup, hoặc add trực tiếp các phương thức thanh toán (card, PO) để thanh toán domain

B3: Đến bước Register info, seller thực hiện nhập các thông tin info seller sở hữu domain

1.Nhập email seller tương ứng

2. Nhập first name

3. Nhập last name

4. Nhập organization cho store gồm: Your_name_store+domain

5. Phone: Nhập number dạng số nguyên

6. Country: 1 country tương ứng, mặc định chưa chọn country

7. State: Nhập bang tương ứng

8. Address: Nhập chi tiết địa chỉ

9. City: Nhập thành phố

10. Postal Code: Nhập Postal Code của thành phố tương ứng là mã bưu chính được quy định của country tương ứng

Chọn Register để xác nhận điền đầy đủ thông tin trên form 

Sau khi hoàn thiện xong bước Register info, hệ thống của BurgerShop sẽ chạy để auto active domain của seller

Hoàn thiện quá trình mua domain trên BurgerShop.