Hướng dẫn tạo các gợi ý bán với tính năng Widgets (Product recommendations, In cart recommendations, and Post purchase recommendation)

Product recommendations, In cart recommendations, và Post purchase recommendation là chương trình khuyến mại gợi ý danh sách các mặt hàng mà khách hàng có thể quan tâm hoặc muốn mua thêm. Danh sách gợi ý sản phẩm theo cài đặt của người bán hiển thị trên 3 trang: product page (trang sản phẩm), cart […]